કુદરતી ચિકિત્સાલય

What is Parad?

Parad Means Mercury. In the Indian Mythology Parad is also known as "RASA" (liquid). The reason for calling it "Rasa" is due to such description given to it....

Read more

Rasmani Therapy

Are you sure that whatever you eat, drink, take the air for respiration, is pollution free ? No, you are right. We agree with you that everything is polluted....

Read more
Gulkand

દાહ, પિત્તદોષ, કબજીયાત તથા ગરમી મટાડે છે. મગજ ને શાંતિ આપે છે, સ્ત્રીઓની ગર્ભાશયની ગરમી દૂર કરી અંત્યાર્તવ મટાડે છે.

Read more
Raal nu Tel

વાળને લાંબા તથા ઘટ બનાવે, ખરતાં અટકાવે, મગજની ગરમી દૂર કરી ઠંડક આપે, ખોડો દૂર કરે, ચીકાશરહિત

Read more
Raal no Malam

દાઝયાનો વ્રણ, બાળકની દુદા પાકવી, સડેલા ફોલ્લા વ્રણ, મુત્રાશય પાસે આવેલો સોજો, મસાનો સોજો અને પાક સારા થાય છે.

Read more
Kesh Sanjivani Hair Oil

વાળને ખરતાં અટાકાવી મુલાયમ, કાળા તથા લાંબા બનાવે છે. વાળને અકાળે ધોળા થતા અટકાવે છે. અને વાળનો જથ્થો ગ્રોથ વધારે છે.

Read more
contact info
10/1282-83, Shop No. 2, Sona Market,
Gopipura Main Road, Subhash Chowk,
Surat, Gujarat, India
+91 261 2594462
What is Parad?
Parad Means Mercury. In the Indian Mythology Parad is also known as "RASA" (liquid). The reason for calling it "Rasa" is due to such description given to it.
Read more
eXTReMe Tracker